Skip to content

Manhattan (2014)

Manhattan (2014)

<strong>22 x 185 x 22 cm
Fusta i tècnica mixta</strong>
Madera y técnica mixta
<em>Wood and mixed technique</em>