Skip to content

La casa dels meus somnis (2016)

La casa dels meus somnis (2016)

<strong>25 x 30 x 20 cm
Pedra calcàrea i esmalt</strong>
Piedra calcárea y esmalte
<em>Limestone and enamel</em>