Skip to content

Passió (2017)

36 x 21 x 15 cm
Pedra calcàrea i material sintètic

Piedra calcárea y material sintético
Limestone and
synthetic
material